Företag

Kontor
Kontorsfastigheter kan rymma flera skilda lokaler med olika verksamhet, eller ett kontorskomplex avsett för visst ändamål. Säkerhetskraven när det gäller intrång, utrymning och passer-kontroll kan variera. De rekommendationer som ges här bör därför ses från ett allmänt funktionsperspektiv.

Låssystem
För kontor rekommenderas huvudnyckellåsning. Separata låssystem bör upp-rättas inom en och samma fastighet om den innehåller flera kontor med olika verksamhet. Dessa system kan länkas samman till ett generalhuvudnyckelsystem om fastighetsägaren har ett övergripande ansvar för service, lokalvård etc.

System-passersystem
Det mekaniska låssystemet bör kombineras med ett passersystem. Det ger registrerad passage och möjlighet att hålla dörrar med stort personflöde låsta utan minskad bekvämlighet för användarna. Passersystemet gör också att tillträdet kan tids- och personstyras. Projektering av passersystem kräver en varsam balans gentemot det mekaniska systemet, eftersom de båda systemen gemensamt ska svara för att alla funktions-och säkerhetskrav uppfylls.

Planering och nyckeladministration
Uppläggningen av låssystemet ska göras utifrån en noggrann säkerhetsanalys. Många problem kan undvikas genom att redan från början få totalbilden så klar som möjligt. Om fastigheten till exempel har en central förvaltning men ej är helt uthyrd måste reservationer göras för tillkommande verksamhet.

Utrymning
Genomtänkta utrymningsfunktioner planeras från början. Under normal arbetstid ska utrymning alltid kunna ske utan nyckel. Nattlåsningsfunktionerna ska vara upplåsta innan anläggningen tas i bruk ”för dagen”. Genom att använda elektromekaniska låsenheter kan nattlåsningen kopplas till en ”för anläggningen väsentlig funktion”, vilket gör att säker utrymning alltid är möjlig. För indikering av låst/olåst dörr används mekaniska låshus försedda med mikrobrytare.

Dörrstyrning
Dörrar som passeras ofta bör förses med dörrautomatik för bekvämlighetens skull. För att underlätta passage mellan brandceller kan med fördel elektro-mekanisk uppställning kopplad till brandlarmet användas.